De familiebank

In 2015 verscheen de eerste druk van De Familiebank. Sindsdien is er heel wat veranderd. De hypotheekrenteaftrek is beperkt, de woningmarkt is hersteld en de vrijstellingen voor de schenkbelasting zijn veranderd. In 2018 brengt de Consumentenbond daarom een tweede, herziene, druk van dit populaire boekje uit.

Hieronder een kleine greep uit de veranderingen die in De Familiebank aan de orde komen:

  • De Tijdelijke regeling hypothecair krediet is van kracht geworden. In deze wettelijke regeling is een aantal bepalingen overgenomen uit de Gedragscode hypothecaire financieringen, die eerder door de Nederlandse Vereninging van Banken werd opgesteld. In de Tijdelijke regeling hypothecair krediet zijn door de overheid normen gesteld voor de verhouding van de lening tot het inkomen (“loan to income”, kortweg LTI) en de verhouding van de lening tot de waarde van de woning (“loan to valeu”, kortweg LTV).
    Op grond van art. 3 lid 11 Tijdelijke regeling hypothecair krediet telt ook een familiebanklening mee bij het bepalen van de maximale hypotheeklening die door een hypotheekbank mag worden verstrekt:

Andere financiële verplichtingen van de consument worden door de aanbieder:

a. opgeteld bij de financieringslast; of

b. in mindering gebracht op de toegestane financieringslast.

  • Het forfaitair rendement in box 3 is sinds 1 januari 2018 afhankelijk van de omvang van het box 3-vermogen (art. 5.2 Wet inkomstenbelasting 2001). Voorheen gold een vast forfaitair rendement van 4%, waarover 30% belasting werd geheven. Het goede nieuws is dat het heffingsvrije vermogen is gestegen naar € 30.000 (art. 5.5 Wet inkomstenbelasting 2001).
  • Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken bedraagt thans (2018) nog maar 49,5%. In 2014 is het kabinet beginnen het maximale aftrektarief in de vierde schijf te verlagen van 52% naar 38%. Dit gebeurde aanvankelijkt in stappen van ½ procentpunt per jaar, maar het Kabinet Rutte III heeft besloten vanaf 2019 in stappen van 3 procentpunt per jaar te verlagen totdat het basistarief van 36,93% is bereikt.

“Let op: geld lenen kost geld.” In dit boekje lees je hoe je door op een slimme manier geld (uit) te lenen juist geld kunt besparen. Met veel praktische tips voor het behoud van je vermogen én van de goede familieverhoudingen.

mr. J.T.G. Fluitman-Marinussen en mr. M.C.W.H. van Valburch, De Familiebank, Consumentenbond / EPN 2015.

Getagged , ,

Schenkbelasting over de WOZ-waarde of over de werkelijke waarde? Meer dan een fiscale keuze

De Belastingdienst zag de kwijtschelding vanwege de samenhang met de koop voorheen als een schenking van ‘stenen’ en paste daarom op de kwijtschelding art. 21 lid 5 SW toe. Op 26 februari 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat dit standpunt van de fiscus niet juist is en dat schenkbelasting wordt geheven over het bedrag van de kwijtschelding (ECLI:NL:HR:2016:319 en ECLI:NL:HR:2016:320). Dit betekent dat partijen de mogelijkheid hebben om te kiezen of schenkbelasting wordt geheven over de werkelijke waarde van de woning of over de WOZ-waarde. In dit artikel wordt eerst besproken via welke methoden het fiscaal gewenste resultaat kan worden bereikt. Vervolgens wordt ingegaan op de civielrechtelijke gevolgen van drie verschillende methoden om een woning (geheel of gedeeltelijk) te schenken.

mr. M.C.W.H. van Valburch in: Kartaalbericht Estate Planning 2016/11.

Getagged , ,

Tweetrapsschenking met bewaarplicht, giraal geld en vruchten

Wie heeft recht op de rente bij een tweetrapsschenking met bewaarplicht van giraal geld? In dit artikel wordt geconcludeerd dat de bezwaarde dat is. Verschillende wegen leiden naar deze conclusie.

Prof. mr. drs. J.W.A. Biemans (met medewerking van mr. M.C.W.H. van Valburch) in WPNR 2015 (7056).

Digitale duurzaamheid in het notariaat. Blockchain mogelijk een oplossing.

In mijn scriptie over digitale duurzaamheid in het notariaat (Leiden, 2004) stond de vraag centraal of een elektronische notariële akte (als die zou worden ingevoerd) ook op lange termijn voldoende waarborgen biedt qua authenticiteit en integriteit.

Destijds beantwoordde ik die vraag ontkennend. Dat de digitale handtekening niet waterdicht blijft, zoals voorspeld in mijn scriptie en mijn artikel in IT Monitor (2005-1), bleek enkele jaren later uit een publicatie van M. Daum & S. Lucks: ‘Attacking Hash Functions by Poisoned Messages. The Story of Alice and her Boss’, Insitute for Cryptology and IT-Security, Ruhr-Universität Bochum.

Inmiddels, twaalf jaar later, begint blockchain-technologie steeds meer vorm te krijgen. Een eerste analyse leert dat de beletselen die ik in 2004 signaleerde met een blockchain kunnen worden ondervangen. Waakzaamheid blijft echter geboden, met name voor de impact van quantum computing.

Getagged , ,